Aktivnosti

Zaštita ljudskih prava

Aktivnosti koje su usmerene ka zaštiti ljudskih prava predstavljaju najširu grupu i u sebi mogu istovremeno sadržati sve do sada nabrojano, čime se Udruženje Idejna mreža bavi. Prethodno pitanje ove aktivnosti jeste Šta su uopšte ljudska prava? To su urođena prava svih ljudi: muškaraca i žena koja proizilaze iz samo jedne činjenice - zbog toga što su ljudska bića. Ona su univerzalna, što znači da pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu: bez obzira na pol, rasu, boju, jezik, veru, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu rođenje ili bilo koji drugi status. Takođe, ona su nedeljiva – jednakog su značaja i međusobno zavisna i neotuđiva su - nerazdvojiva su od pojedinca.

Friends smiling
Girl portrait

Ljudska prava su uslov slobode, mira i pravde u svetu.

Zasnovana su na ideji jednakosti, tolerancije i solidarnosti. Temelj i cilj poštovanja i zaštite ljudskih prava je – ljudsko dostojanstvo. „Sva ljudska bića rađaju se jednaka u pravima i dostojanstvu. Ona su obdarena razumom i svešću, i treba da jedni prema drugima postupaju u duhu bratstva“. (član 1. Opšte deklaracije o pravima čoveka iz 1948.g.) Država mora uvek poštovati čoveka kao osobu i štititi ljudska prava građanina, i od drugih osoba, alli i od same države. Međutim, ljudska prava nisu neograničena. Naprotiv! Njih ograničavaju upravo prava drugih ili drugim rečima - Niko ne može koristiti svoja prava na način da ugrozi prava drugoga. „Zašto se borim za ljudska prava? Jednostavno zato što ne volim da gledam ljudsku patnju!“, Aung San Suu Kyi, burmanska političarka, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1991.g.